คุณจะนั่งดูโลกที่เปลี่ยนแปลงหรือจะร่วมเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลก

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
คลิกเพื่อดูหลักสูตร 4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
คลิกเพื่อดูหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
คลิกเพื่อดูหลักสูตรเทียบโอน ภาคเสาร์-อาทิตย์

คณะที่รับ
International College คณะศิลปศาสตร์
1. International Business Communication 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2. International Hospitality Management 2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
3. English and Chinese for Business communication 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
คณะนิติศาสตร์  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1. สาขาวิชาการจัดการ  2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   
3. สาขาวิชาการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาการโฆษณา
5. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  3. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
8. สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่  
9. สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบัญชี 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
1. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะดิจิทัลมีเดีย
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1. สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2. สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4. สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
  5. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก