นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ The new iPad* ได้ทันที

*เงื่อนไข
 1. ทุน SPU INNOVATIVE
  • สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท
  • ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียนเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 5,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนด
 2. ทุน SPU NEW GENERATION
  • สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนใน คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
  • ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียนเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 5,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนด
 3. ทุนหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส.
  • สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ปวส.หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท
  • ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียนเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 4,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,000 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนด
 4. ผู้สมัครและลงทะเบียนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่นของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานี้
 5. เงื่อนไขการมอบทุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถือที่เป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 2
61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2121-4
แฟกซ์ 0 2561 2222 ต่อ 2117
อีเมล์ admission@spulive.net

     
 • ทุนผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 •  
 • ทุนผู้มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน
 •  
 • ทุนผู้มีความสามารถทางด้านสิ่งประดิษฐ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนผู้มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์
 •    
  ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา
    • โครงการสนับสนุนการศึกษา สำหรับโรงเรียนในเครือไทย-เทค
    • โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรและญาติที่นามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.ศรีปทุม
    • โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากร และบุตรบุคลากรประจำชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
  สินเชื่อเพื่อการศึกษา
    • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
     
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2130, 2133-4
  แฟกซ์ 0 2561 2222 ต่อ 2137
  อีเมล์ scholarship@spu.ac.th