• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 • ที่ตั้ง อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11
    61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 3003-4
  Website www.spu.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
 • ที่ตั้ง อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17
    979/32-36 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2298 0181-3 ต่อ 100
  0 2561 2222 ต่อ 2422
  Website payathai.spu.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ที่ตั้ง อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6
    79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
  Website www.east.spu.ac.th