SPU : คลินิก SMEs โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมให้คำปรึกษา การวางแผนธุรกิจ

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คลินิก SMEs โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มอบโอกาสให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการภายนอก เข้าพบที่ปรึกษาเพื่อหารือ วางแผนธุรกิจ และยินดีให้บริการ   โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา  คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Makeup ภายใต้แบรนด์ Pureskinminerals เข้าพบที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ (ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ) และคุณสวลี แนบนวล (เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 เพื่อหารือวางแผนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
=================
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
"สร้างผู้ประกอบการตัวจริง สู่โลกธุรกิจ"
โทร. 025791111 ต่อ 5556, 5559