SPU : ติวเข้ม..! บริหารงานข้อมูลครูแนะแนว กทม. SPU Admission Planning

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารข้อมูลงานแนะแนว : SPU Admission Planning สำหรับครูแนะแนว โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Admission Planning เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้อง 11-1209 ชั้น 12 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59