ทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา การประกวดการเขียนแผน CRS (CSR Campus Campaign)

SPU Award

โดย Admin Spublog